Đào tạo ngoại ngữ

Đào tạo tiếng Anh

Đào tạo tiếng Anh cho ứng viên có nguyện vọng muốn tham gia chương trình Du học - Việc làm tại nước ngoài

Đào tạo tiếng Nhật

Đào tạo tiếng Nhật cho ứng viên có nguyện vọng muốn tham gia chương trình Du học - Việc làm tại nước ngoài

Đào tạo tiếng Trung

Đào tạo tiếng Trung cho ứng viên có nguyện vọng muốn tham gia chương trình Du học - Việc làm tại nước ngoài

Đào tạo tiếng Hàn

Đào tạo tiếng Hàn cho ứng viên có nguyện vọng muốn tham gia chương trình Du học - Việc làm tại nước ngoài